Logens Historie

Foreningen Progres blev stiftet 22. august 1881 af 5 brødre, der alle kom fra loge nr. 1 Danmark.

Stifterne var Leopold Simonsen, Rasmus Larsen, Anton Petersen, Otto Sørensen & Th. Bjerring.

Møder blev holdt i Seekamp & Co’s lokale på Gammelholm mandag aftener indtil 28.nov. 1881. Den 1. december 1881 blev loge nr. 4 Progres indstiftet med et medlemstal på 77. De 72 kandidater blev indviet i hold a´ 15 mand, imellem kl. 14 og 18. Efter indvielserne blev holdt en prægtig fest for i alt 107 brødre i ovennævnte lokales store sal, hvor der serveredes 6 retter mad med vin og kaffe for kr. 8 pr. kuvert. Ovennævnte 5 stiftere af foreningen Progres blev broderlogens første Overmester, Undermester, Sekretær, Skatmester & Kasserer i nævnte rækkefølge. Fra og med indstiftelsesdagen blev møderne holdt i logelokalet i St. Kongensgade 55, hvor også logerne nr. 1 Danmark, nr. 2 Scandinavia & nr. 3 Nordstjernen havde til huse.

Fra den 5. november 1883 flyttede de københavnske loger ind i større og bedre lokaler i ejendommen Nørrevold 23. Her boede loge nr. 4 indtil 16. januar 1905, hvor broderlogen lejede sig ind i Odd Fellow Palæet til en årlig leje af kr. 10 pr. broder. Til sammenligning koster det i dag kr. 2.280 årligt pr. broder at kunne holde møde i Palæet som medejer. De øvrige københavnske loger havde allerede 30. august 1900 købt Palæet, på nær altså broderloge nr. 4 Progres og nr. 7 Union. Senere også broderloge nr. 21 Valdemar. Palæet blev indviet til logebrug 26. april 1901 på Ordenens 82 års stiftelsesdag. Loge nr. 4 blev medejer af Palæet fra og med 26. maj 1921. Ved samme lejlighed blev også broderloge nr. 7 og nr. 21 medejere, hvilket samtidig betød, at der kunne indrettes en tredje logesal i Palæet – den såkaldte “Nye Logesal” , som i dag kendes under navnet “Petrus Beyer Salen”.

Broderloge nr. 4 Progres havde stor fremgang både i antal og med hensyn til økonomi. De første 4 år steg antallet til 268, og ved 10 års jubilæet i 1891 var der 279 brødre i logen. På den tid androg broderlogens formue kr. 62.379, hvilket i dag vel svarer til ca. 6 mill. kr. Den 6. maj 1884 var 6 af broderlogens brødre med til at stifte broderloge nr. 13 Venskab, som indstiftedes med i alt 59 brødre. På det tidspunkt var der 241 brødre i broderloge nr. 4. Den 12. november 1921 stiftedes vor “Datter”-loge nr. 50 Jonathan, hvortil 42 af brødrene i loge nr. 4 blev overført. Den 31. marts samme år talte vor broderloge 293 brødre.

Broderloger skal ifølge Ordenens Grundlov § 166 nedsætte et enkeudvalg, hvis formål er at bevare forbindelse mellem broderlogen og den efterladte enke samt dennes evt. børn. Forbindelsen holdes vedlige ved en kontaktbroder, som enken, hvis hun ønsker en sådan, selv har valgt, almindeligvis blandt brødre som hun kender i forvejen. En fast tradition er, at enkerne hvert år inviteres dels på en skovtur, hvor de foruden turen bydes på kaffe med lagkage, og senere på dagen også på middag, og dels til broderlogens julestemning en mandag aften i december måned, hvor der først holdes en julehøjtidelighed i logesalen, og dernæst en festlig afdeling, hvorunder der serveres julemiddag, gerne med en julegave pr. deltager pr. bord, samt med en juleblomst til alle enkerne. Øvrige loge arrangementer i årets løb, hvor familie og venner kan deltage, kan enkerne også deltage i.

Det gælder f.eks. foredrag, bankospil, eller måske en tur i Cirkus-revyen, og det er da kontaktbroderen, der sørger for at informere sin enke om disse muligheder. På selve Hellig 3 Kongers aften i året 1914 stiftedes Hellig 3 Konger Broderforening, som 25. januar 1937 blev suppleret med en Broderforening Progres. Formålet er at yde hjælp og gaver til broderlogens brødre i koordination med broderlogens enke-udvalg. Bl.a. kan foreningen yde tilskud til delvis betaling af en broders logekontingent, dog højst med ¼-del. Midler til foreningens formål kommer fra frivillige bidrag og gaver fra brødre. Alene renterne af foreningens kapital kan benyttes til hjælp eller gave.

I alt findes pt. 20 udvalg i broderloge nr. 4 Progres, heraf 8 stående udvalg, samt 12 særlige udvalg, alle med forskellige formål. Broderlogens brødre vælges dertil, og i disse kan de være aktive på en anderledes måde, end de kan være det i den større forsamling til et logemøde. I et udvalg knyttes man tættere til hinanden i de fælles udvalgsopgaver, og lærer også derved hinanden nærmere at kende, bl.a. fordi en del udvalgs-arbejde foregår i brødrenes private hjem.

Pr. 1. januar 2019 består Broderloge nr. 4 Progres af 53 brødre.
Historien om Logen er skrevet af tidligere Broder Ove Malta Nielsen, som i sin tid i Logen var kendt for sit store arbejde og engagement bl. a, som redaktør af ” Progressen “.

Redigeret af Broder Ivan Terkelsen, den 8. august 2019...